Polityka prywatności

Informacje zgodnie z art. 13 i nast. rozporządzenia 2016/679/UE (RODO)

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 i nast. rozporządzenia 2016/679/UE (RODO), CASSIOLI S.r.l., z siedzibą w Torrita di Siena (SI), Guardavalle, 63 – 53049 WŁOCHY, jako administrator danych osobowych dostarczanych bezpośrednio przez użytkowników, klientów, dostawców i/lub wszelkie inne osoby fizyczne lub prawne, po zapoznaniu się z niniejszą stroną internetową lub w inny sposób nabytych przez Spółkę w ramach wykonywania jej działalności, zamierza dostarczać informacji dotyczących celów i metod przetwarzania danych w oparciu o zasady legalności, poprawności, przejrzystości, poszanowania poufności i praw.

Metody przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z kryteriami określonymi w europejskim rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych, Rozp. 2016/679/UE, obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. (RODO). Zgodnie z powyższą ustawą przetwarzanie musi opierać się na zasadach poprawności, legalności i przejrzystości oraz na ochronie prywatności i praw osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe są przetwarzane przez zautomatyzowane narzędzia przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Przestrzega się szczególnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, ich nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieautoryzowanemu dostępowi.

Ogólne cele przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane w celu zrealizowania żądań/zapytań Użytkowników, w celu wyboru, oceny i badania personelu pod kątem jego struktury organizacyjnej, w celu prawidłowego wykonywania wymaganych prawem czynności administracyjnych, księgowych, podatkowych, handlowych i biznesowych, a w każdym razie ściśle związanych z istniejącymi stosunkami prawnymi.

Cele marketingu bezpośredniego

Zwykłe dane Użytkowników mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie za dobrowolną, nieobowiązkową, konkretną i wyraźną zgodą, która może zostać odwołana w każdej chwili, również w celu wysyłania materiałów reklamowych/komunikacyjnych pocztą, pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem, sms-em itp.; po dobrowolnym wyrażeniu zgody Użytkownik ma prawo prawo w każdej chwili i bez opłat wycofać zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.

Miejsce przetwarzania danych

Przetwarzanie będzie odbywać się w siedzibie spółki CASSIOLI Srl, z siedzibą w Torrita di Siena (SI), Guardavalle, z wykorzystaniem procedur, w tym procedur skomputeryzowanych, w sposób i w granicach niezbędnych do realizacji wyżej wymienionych celów.

Zakres przekazywania i rozpowszechniania danych

Dane osobowe nie będą „rozpowszechniane”, tzn. nie będą one podawane do wiadomości nieokreślonym podmiotom; zamiast tego, dane takie mogą być przez nas „przekazywane”, tzn. będą podawane do wiadomości jednemu lub kilku określonym podmiotom, w szczególności podmiotom publicznym i prywatnym na mocy przepisów ustawowych lub wykonawczych lub w celach określonych powyżej. Dane osobowe mogą być znane pracownikom i współpracownikom administratora danych jako osobom przetwarzającym dane lub osobom odpowiedzialnym za ich przetwarzanie.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich odbywa się zgodnie z przepisami art. 44 i nast. RODO.

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, aż do odwołania zgody lub w maksymalnym okresie dozwolonym przez prawo.

Prawa dostępu i sposoby ich wykonywania

Zgodnie z art. 13, par. 2, lit. b), c), d) RODO, kierując wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych do CASSIOLI Srl, z siedzibą w Torrita di Siena (SI), Guardavalle 63 lub na adres e-mail info@cassioli.com, można dochodzić następujących praw:

prawo dostępu (art. 15);
prawo do sprostowania (art. 16);
prawo do odwołania (art. 17);
prawo do ograniczenia (art. 18);
prawo do przenoszenia danych (art. 20);
prawo do sprzeciwu (art. 21);
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77);
prawo do wycofania zgody, w przypadkach przewidzianych w art. 6 ust. 6. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

Prawa autorskie

Strona www.cassioli.com jest własnością firmy CASSIOLI S.r.l. i jest przez nią zarządzana; grafika, zdjęcia i teksty na stronie podlegają prawu autorskiemu z zastrzeżeniem wszystkich praw.

Strony internetowe będące „dziełami intelektualnymi o charakterze twórczym…” podlegają prawu autorskiemu (art. 2575 Kodeksu Cywilnego) i jako takie należą do autora lub do tych, którzy nabyli te prawa, dlatego można pobierać lub drukować kopię poszczególnych stron lub części strony pod warunkiem, że nie usuwa się praw autorskich lub innych uwag dotyczących własności zastrzeżonej. Pobieranie lub wykonywanie jakichkolwiek kopii strony nie przenosi żadnych praw własności do jakiegokolwiek oprogramowania lub materiałów. Publikacja, powielanie (częściowe lub całkowite), przesyłanie (drogą elektroniczną lub inną), modyfikowanie i odnośniki hipertekstowe tych samych dokumentów na innych stronach w celach publicznych lub komercyjnych ze strony www.cassioli.com bez uprzedniej pisemnej zgody CASSIOLI S.r.l. są zabronione. Naruszenie tych zasad pociąga za sobą również sankcje karne.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

CASSIOLI S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność ani przydatność jakichkolwiek informacji, urządzeń, produktów lub procesów podanych na tej stronie internetowej, ani w żadnych innych materiałach, do których można uzyskać dostęp za jej pośrednictwem, ponieważ takie informacje podlegają ciągłym zmianom w wyniku ciągłego rozwoju technologicznego naszych produktów i usług. CASSIOLI S.r.l. nie ponosi zatem odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, pośrednie lub w inny sposób wynikowe lub dyscyplinarne szkody, ani za utratę zysków, przychodów, danych lub jakikolwiek inny rodzaj szkód, wynikające z korzystania z tego serwisu internetowego lub stron z nim powiązanych, ani za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z oparcia się na informacjach zawartych w tym serwisie, gdyż mają one jedynie charakter poglądowy. CASSIOLI S.r.l. zaprasza zatem do weryfikowania informacji poprzez bezpośredni kontakt z naszymi biurami i zgłaszanie ewentualnych niezgodności lub problemów.

CASSIOLI S.r.l. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji na swojej stronie internetowej, płytach DVD i innych mediach w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529