Zasady i warunki użytkowania

AKTUALIZACJA 01/07/2020

Dostęp do stron serwisu internetowego Cassioli („www.cassioli.it” zwanego dalej „Stroną”) oznacza akceptację poniższych zasad i warunków użytkowania przez użytkownika.

Akceptacja.

Strona jest własnością firmy Cassioli Srl (zwanej dalej „Cassioli”). Strona ma charakter informacyjny. Uzyskując dostęp do usług na Stronie lub korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Zasady i warunki użytkowania. W przypadku braku ich zaakceptowania należy powstrzymać się od korzystania ze Strony. Cassioli zaprasza użytkowników Strony do okresowego zapoznawania się z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz innymi sekcjami Strony, takimi jak Polityka prywatności, Polityka plików cookie, również w celu sprawdzenia, czy nie ma na nich aktualizacji lub zmian.

Własność przemysłowa i intelektualna.

Cassioli jest wyłącznym właścicielem zawartości Strony, w tym między innymi tekstów, dokumentów, obrazów, logo, zdjęć, układu strony, projektu, know-how i produktów; niektóre z wyżej wymienionych treści mogą być objęte prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami, modelami i/lub innymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej uznanymi przez prawo włoskie i międzynarodowe. Żadna zawartość Strony nie może być uważana lub interpretowana jako licencjonowana przez Cassioli lub jako przedmiot innego prawa do wykorzystania przez użytkowników i/lub osoby trzecie.

Korzystanie ze Strony.

Użytkownicy są upoważnieni do pobierania, przeglądania lub drukowania treści ze Strony wyłącznie w celach prywatnych, niekomercyjnych, w sposób nie naruszający praw własności przemysłowej i intelektualnej Cassioli. Zawartość Strony w żadnym wypadku nie może być wykorzystywana do innych celów, w tym, tytułem przykładu i w sposób niewyczerpujący, do ich rozpowszechniania, modyfikacji, reprodukcji, przesyłania lub rozpowszechniania, bez uprzedniej pisemnej zgody Cassioli.

Dokumenty i materiały przesyłane na Stronę.

Wszelkie informacje dotyczące danych osobowych przesyłane do Strony drogą elektroniczną przez użytkowników będą przetwarzane w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności ustaloną przez Cassioli (patrz Polityka prywatności).

Użytkownikom w każdym przypadku zabrania się przesyłania, dystrybucji lub w inny sposób rozpowszechniania za pośrednictwem Strony wszelkich materiałów i/lub treści, które są nielegalne, obsceniczne, oszczercze, naruszające prawa związane z danymi osobowymi, obraźliwe lub w inny sposób niezgodne z prawem i/lub wszelkich materiałów lub treści, które mogą stanowić przestępstwo lub nakłaniać do popełnienia przestępstwa i/lub naruszać wszelkie zasady prawa lub prawa przysługujące Cassioli i/lub osobom trzecim, jak również wszelkich materiałów, które mogą w jakikolwiek sposób zaszkodzić wizerunkowi i dobremu imieniu Cassioli.

Wyłączenie odpowiedzialności.

Użytkownicy uzyskują dostęp do Strony samodzielnie i na własne ryzyko, co oznacza, że Cassioli zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia poniesione w jakikolwiek sposób przez użytkowników w wyniku dostępu i korzystania lub pobierania jakichkolwiek materiałów w jakimkolwiek charakterze na Stronie, w tym wirusów, złośliwego oprogramowania lub innych szkodliwych treści elektronicznych obecnych na Stronie.

Cassioli zastrzega sobie prawo do przerwania lub zawieszenia wszelkich usług świadczonych za pośrednictwem Strony w dowolnym momencie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju w związku z takim zawieszeniem lub przerwaniem świadczenia usług za pośrednictwem Strony, wynikającymi z działań lub zaniechań Cassioli lub osób trzecich.

Cassioli nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek innej strony internetowej, która może być udostępniana za pośrednictwem linków lub łączy multimedialnych na Stronie, przy czym rozumie się, że takie linki są udostępniane wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom dostępu do bardziej kompletnych informacji. Użytkownicy nie są upoważnieni do tworzenia linków i odsyłaczy do strony bez uprzedniej pisemnej zgody Cassioli.

Dane kontaktowe

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących korzystania ze Strony oraz niniejszych Zasad i warunków użytkowania można skontaktować się z Cassioli pod następującymi adresami:

Cassioli Srl

Località Guardavalle 63

Torrita di Siena (Siena)

53049 ITALY

Tel. +39 0577 684511

Fax +39 0577 686084

E-mail: info@cassioli.com

Prawo właściwe

Wszelkie spory dotyczące Strony internetowej, jej użytkowania i treści będą regulowane prawem włoskim.

Dalsze postanowienia

Bez uszczerbku dla treści Polityki prywatności i Polityki plików cookie, niniejsze Zasady i warunki użytkowania stanowią całość umowy pomiędzy Cassioli a użytkownikiem Strony w odniesieniu do korzystania z niej. Wszelkie inne zasady i warunki stosowane przez Cassioli w odniesieniu do relacji z użytkownikami Strony będą uważane za zasady i warunki dodatkowe.

Jeżeli którekolwiek z tych postanowień zostanie unieważnione lub uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w pełnej mocy.

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529