Certyfikaty ISO i polityka firmy

POLITYKA ZINTEGROWANA: Jakość, środowisko oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z normami UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 oraz UNI ISO 45001:2018

Firma Cassioli Srl wdrożyła zintegrowany system zarządzania, który respektuje zasady jakości, jako gwarancję dla:

 • klienta, w zakresie rzetelności oferowanej usługi i dostarczanego produktu;

 • współpracowników, w zakresie rzetelności i uczciwości firmy, w której działają;

 • kierownictwa, w zakresie kontroli procesów wewnętrznych: czasów i sposobów realizacji produktu.

Poprzez rozwój zintegrowanego systemu zarządzania kierownictwo dąży do:

 • spełniania żądań i oczekiwań Klientów;

 • zdefiniowania i udokumentowania procesów wewnętrznych, oceny ich ryzyka, możliwości i sposobów poprawy;

 • zdefiniowania i udokumentowania metod działania, które pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego poziomu wydajności;

 • doskonalenia umiejętności technicznych pracowników firmy;

 • przestrzegania krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych;

 • zapewnienia wysokiej jakości i szybkości realizacji prac;

 • obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności poprzez analizę braków efektywności;

 • zapewnienia, że dostarczane produkty są zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i normami..

Kierownictwo zamierza wdrożyć tę politykę, obierając wymierne cele, i w związku z tym zobowiązuje się do realizacji następujących założeń:

 • określać konkretne i wymierne cele oraz rozpowszechniać je wśród zaangażowanych podmiotów za pomocą odpowiednich informacji;

 • monitorować określone cele za pomocą okresowych audytów;

 • zapewniać zasoby ludzkie, ekonomiczne, techniczne i logistyczne niezbędne do osiągnięcia celów;

 • wspierać zintegrowany system zarządzania poprzez organizowanie okresowych spotkań ze wszystkimi pracownikami przedsiębiorstwa.

Kierownictwo uznaje satysfakcję klientów za priorytet, dlatego stale zwraca uwagę na to, aby spełniać ich oczekiwania i zwiększać ich zadowolenie.

Kierownictwo promuje kulturę jakości i wspiera zaangażowanie organizacji w spełnianie wszystkich wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, ciągłe doskonalenie jego efektywności oraz zarządzanie wiedzą poprzez dążenie do zaangażowania wszystkich zasobów ludzkich, wzmacniając ich osobiste predyspozycje i poziom wyszkolenia oraz świadomość ich roli w procesach organizacji.

Wszyscy współpracownicy są zobowiązani do wnoszenia własnego, świadomego i konstruktywnego wkładu w powodzenie projektów, przestrzegając zasad zawartych w Polityce i aktywnie zgłaszając propozycje ulepszeń.

Kierownictwo zamierza kontynuować proces zarządzania danymi i ich precyzyjnej analizy, mając świadomość, że:

Pomiar jest kluczem. Brak pomiaru oznacza brak kontroli.

Brak kontroli oznacza brak zarządzania. Brak zarządzania oznacza brak możliwości poprawy.

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przekłada się na roczne plany celów, zadań i mierzalnych wskaźników, zgodnie z ramami strukturalnymi, które korelują potrzeby klientów i zgodność z obowiązkowymi wymogami w zakresie celów organizacji, przypisanymi do odpowiednich poziomów struktury firmy.

ZOBOWIĄZANIA KIEROWNICTWA

CZYNNIK SPRAWCZY

Przydatność i zgodność produktu, w odniesieniu do wymagań

Zgodność procesów wewnętrznych i wytwarzanych produktów, w odniesieniu do:

 • dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie dla wytwarzanych produktów, świadczonych usług, stosowanych materiałów i komponentów;

 • wyraźnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Zorientowanie na usługi

 • Efektywność przepływów komunikacji wewnętrznej w celu zminimalizowania czasu realizacji procesów;

 • Zarządzanie serwisem i konserwacją.

Wydajność wewnętrzna

 • Wydajność;

 • Zarządzanie materiałami.

Upowszechnianie kultury jakości w organizacji

 • Szkolenia pracowników;

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.

Kierownictwo jest zobowiązane do przestrzegania zasadniczych wymogów bezpieczeństwa, mających zastosowanie do produktów.

Kierownictwo zobowiązuje się udostępnić zasoby i środki odpowiednie do wyznaczonych celów i zadań w zakresie umiejętności, sprzętu, informacji, zasobów ekonomicznych i finansowych oraz monitorować ich adekwatność.

Cassioli Srl uznaje ochronę środowiska naturalnego oraz ochronę zdrowia i bezpieczeństwa w swoich pracowników w miejscu pracy; przestrzeganie odpowiednich przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy; ograniczenie zanieczyszczenia produktów, zmniejszenie liczby wypadków i zapobieganie chorobom zawodowym oraz ciągłą poprawę wyników przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy za kluczowe elementy swojej strategii biznesowej.

Kierownictwo dokłada wszelkich starań, aby poprawić wyniki firmy, zapobiegać lub ograniczać wpływ na środowisko związany z jej działalnością, zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym lub je ograniczać poprzez skoordynowane zarządzanie działaniami produkcyjnymi oraz stałe monitorowanie procesów i działań w jakikolwiek sposób związanych ze środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

W tym celu planuje się i realizuje stałą działalność polegającą na udziale, szkoleniu i aktualizacji wiedzy personelu na wszystkich szczeblach, a w szczególności wszystkich osób zaangażowanych w działania związane ze środowiskiem i zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz w działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Organizacja zobowiązuje się do rozpowszechniania swojej Polityki, udostępniania jej odbiorcom zewnętrznym oraz rozpowszechniania jej wśród wszystkich pracowników, osób pracujących w imieniu organizacji oraz zewnętrznych interesariuszy.

Cały personel firmy jest bezpośrednio zaangażowany, aby:

 • zapewnić zgodność ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska mającymi zastosowanie dla działalności firmy oraz wszystkimi innymi wymogami, do których przestrzegania zobowiązuje się Cassioli Srl w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy;

 • zapewnić adekwatność swojej zintegrowanej polityki względem oczekiwań zainteresowanych stron;

 • systematycznie wykrywać i monitorować aspekty środowiskowe (bezpośrednie i pośrednie) swojej działalności i wynikające z nich zmiany w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów, zrzutów wody, zużycia energii i zasobów naturalnych oraz rozwoju produktów zgodnie z wymogami dotyczącymi kompatybilności ekologicznej;

 • systematycznie wykrywać i monitorować aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji i testowania systemów wewnątrz zakładu i u klienta, zgodności stosowanych systemów i sprzętu roboczego oraz szkolenia i świadomości personelu w zakresie aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • oceniać z wyprzedzeniem, zapobiegać i ograniczać wszelkie możliwe oddziaływania na środowisko i możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikające z nowych działań i sytuacji kryzysowych;

 • opracowywać, wdrażać, weryfikować i ulepszać swój zintegrowany system zarządzania;

 • projektować i wdrażać programy zarządzania, aby osiągnąć określone cele i zadania, mające na celu ciągłą poprawę efektywności środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

 • promować zaangażowanie, informowanie, szkolenie i aktualizację w sprawach ochrony środowiska personelu, dostawców i wszystkich podmiotów zewnętrznych;

 • promować konsultacje i udział w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy, personelu i przedstawiciela ds. bezpieczeństwa pracowników;

 • utrzymywać otwarte i konstruktywne relacje z administracją publiczną i odpowiednimi społecznościami oraz ze wszystkimi osobami zainteresowanymi skutecznością firmy w zakresie ochrony środowiska.

Kierownictwo, w celu upowszechniania i zrozumienia, ilustruje tę politykę kierownikom działów, którzy z kolei promują świadomość roli jednostki w osiąganiu wszystkich celów.

Politykę podaje się do wiadomości wszystkich pracowników, udostępniając ją na terenie firmy.

Polityka jest okresowo poddawana rewizji przez organ zarządzający przy okazji audytu zarządzania i zmian w zintegrowanym systemie zarządzania, w oparciu o znaczenie aspektów środowiskowych oraz aspektów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wszystkich mających zastosowanie wymogów prawnych i sprawozdań od wewnętrznych i zewnętrznych stron zainteresowanych, w celu ustalenia jej ciągłej przydatności i, w razie potrzeby, jest poddawana rewizji.

Torrita di Siena (SI), 15/06/2020

Pobierz nasz certyfikaty:

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529