Certyfikaty ISO i polityka firmy

POLITYKA ZINTEGROWANA: Jakość, Środowisko, Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność społeczna

Zgodnie z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 i SA8000:2014

Cassioli Srl wdrożyła zintegrowany system zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Odpowiedzialnością społeczną. Zgodnie z tymi działaniami, Cassioli Srl przestrzega zasad jakości jako gwarancji:

 • klienta, w zakresie rzetelności oferowanych usług i dostarczanych produktów;
 • współpracowników, pod kątem rzetelności i uczciwości firmy, w której pracują;
 • dyrekcji, w zakresie kontroli procesów wewnętrznych: czasu i metod wytwarzania produktów.

Poprzez rozwój zintegrowanego systemu zarządzania, Dyrekcja zamierza:

 • spełnić oczekiwania i wymagania Klientów;
 • określić i udokumentować wewnętrzne procesy, oceniając ich ryzyko, możliwości i szanse na ulepszenie;
 • określić i udokumentować działania operacyjne, pozwalające osiągnąć wymagane poziomy wydajności i efektywności;
 • poprawiać kompetencje techniczne pracowników firmy;
 • przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • gwarantować wysoką jakość i szybkość wykonania urządzeń;
 • zredukować koszty i zwiększyć wydajność produkcyjną poprzez analizę działań nieefektywnych;
 • zagwarantować zgodność dostarczanych produktów ze wszystkimi obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami;

Dyrekcja firmy zamierza skonkretyzować niniejszą politykę za pomocą wymiernych celów i dlatego zobowiązuje się do:

 • zdefiniowania konkretnych i wymiernych celów i rozpowszechniania ich wśród pracowników za pomocą odpowiednich informacji;
 • monitorowania wyznaczonych celów poprzez analizy okresowe;
 • zapewnienia zasobów ludzkich, ekonomicznych, technicznych i logistycznych, niezbędnych do osiągnięcia tychże celów;
 • wspierania zintegrowanego systemu zarządzania poprzez organizowanie regularnych spotkań ze wszystkimi pracownikami firmy.

Dla Dyrekcji firmy zadowolenie klientów jest priorytetowe i to właśnie na spełnianiu oczekiwań i zwiększaniu satysfakcji klientów skupiona jest cała uwaga firmy.

Dyrekcja firmy promuje kulturę jakości i wspiera zaangażowanie w spełnianie wszystkich wymagań zintegrowanego systemu zarządzania, ciągłe doskonalenie jego skuteczności oraz zarządzanie wiedzą, zachęcając do angażowania wszystkich zasobów ludzkich, wzmacnia postawy pracownicze poprzez szkolenia oraz podnoszenie świadomości ich roli w procesach organizacji.

Od wszystkich pracowników oczekuje się, że z przekonaniem i konstruktywnie przyczynią się do sukcesu projektu, przestrzegając zasad zawartych w Polityce i aktywnie proponując aspekty do poprawy.

Dyrekcja firmy zamierza kontynuować proces zarządzania danymi i ich precyzyjnej analizy, wiedząc, że:

Pomiar jest kluczem. Bez pomiarów nie ma kontroli.

Bez kontroli nie ma zarządzania. Bez zarządzania nie ma postępu.

Zobowiązania zintegrowanego systemu zarządzania przekładają się na roczne plany mierzalnych celów, zadań i wskaźników, zgodnie z ramami strukturalnymi, które korelują potrzeby klientów i zgodność z obowiązkowymi wymaganiami w zakresie celów organizacji, przypisanych do odpowiednich poziomów struktury korporacyjnej.

ZOBOWIĄZANIA KIEROWNICTWA

CZYNNIK SPRAWCZY

Przydatność i zgodność produktu, w odniesieniu do wymagań

Zgodność procesów wewnętrznych i wytwarzanych produktów, w odniesieniu do:

 • dyrektyw Unii Europejskiej mających zastosowanie dla wytwarzanych produktów, świadczonych usług, stosowanych materiałów i komponentów;

 • wyraźnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Zorientowanie na usługi

 • Efektywność przepływów komunikacji wewnętrznej w celu zminimalizowania czasu realizacji procesów;

 • Zarządzanie serwisem i konserwacją.

Wydajność wewnętrzna

 • Wydajność;

 • Zarządzanie materiałami.

Upowszechnianie kultury jakości w organizacji

 • Szkolenia pracowników;

 • Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania.

Dyrekcja firmy zobowiązuje się do przestrzegania Zasadniczych Wymogów Bezpieczeństwa RESS mających zastosowanie do produktów, a także do udostępniania zasobów i środków adekwatnych do celów i zadań, w zakresie umiejętności, wyposażenia, informacji, zasobów ekonomicznych i finansowych oraz do monitorowania ich przydatności.

Firma Cassioli Srl uważa następujące elementy za fundamenty swojej strategii biznesowej:

 • dbałość o środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników;
 • respektowanie zasad etycznych i odpowiedzialności społecznej;
 • zgodność z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 • redukcja wypadkowości i zapobieganie chorobom zawodowym pracowników;
 • nieustanne ulepszanie wydajności firmy w zakresie środowiska, odpowiedzialności społecznej, zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

Dyrekcja firmy dokłada wszelkich starań w poprawę wyników firmy, zapobieganie lub zmniejszanie wpływu na środowisko ze względu na działalność firmy, zapobieganie lub zmniejszanie liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez skoordynowane zarządzanie działalnością produkcyjną oraz stałe monitorowanie procesów i działań związanych ze środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.

W tym celu planuje się i wdraża działalność polegającą na angażowaniu, szkoleniu i kształtowaniu personelu na wszystkich poziomach, w szczególności zaś wszystkich osób zaangażowanych w działania związane ze środowiskiem i zapobieganiem zanieczyszczeniom oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wszyscy pracownicy firmy są bezpośrednio zaangażowani w:

 • zagwarantowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, przepisami w zakresie ochrony środowiska, mającymi zastosowanie do działalności firmy oraz pozostałymi wymaganiami w zakresie zagrożeń dla zdrowia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, na których koncentruje się Cassioli Srl;
 • zagwarantowanie zgodności z własną zintegrowaną Polityką i oczekiwaniami stron zainteresowanych;
 • wykrywanie i systematyczne monitorowanie aspektów środowiskowych (pośrednich i bezpośrednich) swojej działalności oraz wynikających z niej zmian w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów, zrzutów wody, zużycia energii i zasobów naturalnych oraz rozwoju produktów zgodnie z wymogami ekokompatybilności;
 • wykrywanie i systematyczne monitorowanie aspektów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy swojej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem czynności montażowych i badawczych urządzeń na terenie zakładu oraz w zakładach Klientów, zgodności stosowanych systemów i sprzętu oraz szkolenia i uwrażliwiania personelu na aspekty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • wcześniejsze wykrywanie, zapobieganie i ograniczanie potencjalnego oddziaływania na środowisko i zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa pracy wynikające z nowych działań i sytuacji awaryjnych;
 • rozwój i wdrażanie, analizowanie i ulepszanie własnego, zintegrowanego systemu zarządzania;
 • projektowanie i wdrażanie programów zarządzania, zgodnie z wyznaczonymi celami zmierzającymi do nieustannego polepszania wyników w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • promowanie zaangażowania, informowanie, szkolenia, aktualizowanie wiedzy środowiskowej wśród pracowników, dostawców i wszystkich jednostek zewnętrznych;
 • promowanie konsultacji i uczestnictwa w działaniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy, zarówno przez pracowników jak i kierownika ds. bezpieczeństwa;
 • utrzymywanie otwartych i konstruktywnych relacji z administracją publiczną i społecznościami, a także ze wszystkimi osobami, mającymi uzasadniony interes w ekologicznych działaniach firmy oraz w zapewnieniu zgodności z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Firma Cassioli Srl dąży również do tego, by wyróżniać się na rynku jako doskonały działacz w dziedzinie odpowiedzialności społecznej, ponieważ wśród swoich podstawowych wartości ma promowanie lojalności, uczciwości i szacunku, zarówno we własnej firmie, jak i wobec swoich wspólników. Oznacza to:

 • Zapewnienie poszanowania praw swoich pracowników poprzez wspieranie ich rozwoju zawodowego i osobistego;
 • Angażowanie swoich dostawców w realizację działań firmy oraz przede wszystkim w przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej;
 • Pracę na rzecz zadowolenia klientów również w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Dlatego firma Cassioli Srl angażuje się w:

 • Zapewnianie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi standardami w zakresie odpowiedzialności społecznej;
 • Zagwarantowanie stałego monitorowania i doskonalenia zasad odpowiedzialności społecznej poprzez określanie, w ramach analizy zarządzania, konkretnych celów doskonalenia i weryfikację ich realizacji w corocznych raportach;
 • Uwrażliwianie osób zainteresowanych (pracowników, dostawców, podwykonawców i klientów) na tematy związane z odpowiedzialnością społeczną;
 • Publikowanie i udostępnianie polityki i raportów w zakresie odpowiedzialności społecznej;

Firma Cassioli Srl zapewnia, że zasady odpowiedzialności społecznej są przestrzegane również przez dostawców w łańcuchu zaopatrzeniowym. W ten sposób zarówno wewnętrzne środowisko pracy, jak i cały łańcuch dostaw zapewniają zgodność ze wszystkimi wymaganiami odpowiedzialności społecznej.

Firma Cassioli Srl angażuje się w:

 • Zdecydowane odrzucenie wykorzystywania pracy dzieci, tj. nieuciekanie się do pracy dzieci i niepopieranie jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi konwencjami MOP oraz Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka;
 • Odrzucenie pracy przymusowej i obowiązkowej: tj. nieuciekanie się do pracy przymusowej i obowiązkowej ani jej niepopieranie, potępienie wszelkich form współczesnego niewolnictwa i zakaz korzystania z pracy wykonywanej inaczej niż dobrowolnie, nawet z powodu gróźb lub zadłużenia;
 • Ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz ich samopoczucia, czyli zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy poprzez podejmowanie odpowiednich działań mających na celu ochronę samopoczucia pracowników oraz zapobieganie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu podczas świadczenia pracy na rzecz firmy;
 • Respektowanie prawa do wolności związkowej i umów zbiorowych, tj. poszanowanie i ochrona prawa pracowników do zrzeszania się, nieutrudniania im przynależności do związków zawodowych i promowanie porozumień zbiorowych;
 • Przestrzeganie prawa do godnej płacy i odpowiednich godzin pracy, tj. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących godzin pracy, odpoczynku i urlopów, gwarantujących godne i należyte wynagrodzenie;
 • Respektowanie zasad godności, równości i niedyskryminowania tj. zakazywanie wszelkich form dyskryminacji ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, narodowość, poglądy polityczne i związkowe, przekonania religijne, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność fizyczną i psychiczną oraz wszelkie inne cechy osobiste niezwiązane ze sferą zawodową;
 • Zakazywanie stosowania nieuczciwych praktyk dyscyplinarnych, tj. zakazywanie stosowania jakichkolwiek form kar cielesnych, przymusu fizycznego lub psychicznego, w tym obelg słownych oraz innych wykroczeń przeciwko godności człowieka;
 • Stopniowe wdrażanie systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną w celu dalszego monitorowania kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną, promowanie procesów ciągłego doskonalenia napędzanych przez ocenę i ograniczanie zagrożeń.

Firma zobowiązuje się do upowszechniania swojej Polityki, upublicznienia jej, zapoznania z nią swoich pracowników, osób pracujących w imieniu firmy jak i współpracowników zewnętrznych.

W celu promowania swojej Polityki i zrozumienia jej, Dyrekcja firmy przedstawia politykę szefom działów, którzy z kolei promują świadomość roli jednostki w osiąganiu celów wśród swoich pracowników.

Polityka jest podawana do wiadomości wszystkich pracowników poprzez wywieszenie jej na terenie firmy.

Polityka jest okresowo poddawana przeglądowi przez zarząd przy okazji przeglądu zarządzania i zmian zachodzących w zintegrowanym systemie zarządzania, w oparciu o znaczenie aspektów środowiskowych, zasad odpowiedzialności społecznej i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujących wymagań prawnych oraz sprawozdań pochodzących od zainteresowanych stron, w celu upewnienia się co do jej dalszej przydatności a w razie konieczności do tej modyfikacji.

Firma Cassioli Srl zachęca również do świadomego korzystania z otwartych kanałów komunikacji do przesyłania zgłoszeń o domniemanych lub stwierdzonych naruszeniach przepisów dotyczących odpowiedzialności społecznej. Można również skontaktować się z Zespołem ds.działań społecznych, korzystając z poniższego adresu mailowego: SA8000@cassioli.com

Cassioli Srl zobowiązuje się traktować wszelkie otrzymane zgłoszenia z zachowaniem poufności, dyskrecji i bez jakichkolwiek form odwetu czy uszczerbku dla zobowiązań prawnych.

Torrita di Siena (SI), 15/10/2022

Pobierz nasz certyfikaty:

2020 © Cassioli Srl – Località Guardavalle 63, Torrita di Siena (Siena) 53049 ITALY – Tel. +39 0577 684511 – Fax +39 0577 686084 Cap. Soc. € 2.800.000,00 i.v. C.F., P. IVA e Iscr. Registro Imprese n. 00053160529 – P. IVA Int.le IT 00053160529